Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařské fakulty University Karlovy
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Apolinářská 441/18

128 08, Praha 2

+420 224 961 111

ústředna

Matrika

DOKLADY POTŘEBNÉ K ZÁPISU NAROZENÍ DÍTĚTE DO MATRIČNÍ KNIHY

(dle § 16 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů)

Dítě narozené za trvání manželství:

  • oddací list (originál, popř. ověřená kopie)
  • dotazník na jméno/a/ dítěte podepsaný oběma rodiči

 

Dítě narozené mimo manželství:

 • matka je svobodná:
  • rodný list
  • dotazník na jméno(a) dítěte podepsaný matkou
 • matka je rozvedená:
  • rodný list
  • dotazník na jméno(a) dítěte podepsaný matkou
  • rozsudek o rozvodu matky s doložkou o právní moci (pokud se dítě narodí do 300 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, je třeba předložit i oddací list a dotazník na jméno dítěte podepsaný matkou a bývalým manželem matky)
 • matka je vdova:
  • rodný list
  • dotazník na jméno(a) dítěte podepsaný matkou
  • úmrtní list (pokud se dítě narodí do 300 dnů ode dne úmrtí, je třeba předložit i oddací list)

 

Dítě, k němuž bylo určeno otcovství před narozením:

  • souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství
  • dotazník na jméno/a/ dítěte podepsaný oběma rodiči

Podle ustanovení § 16 zákona č. 301/2000 Sb., může matriční úřad žádat předložení dalších dokladů potřebných k zjištění, nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

Originály nebo ověřené kopie dokladů, které předáte v porodnici, obdržíte zpět při vyzvednutí rodného listu dítěte.

Všechny uvedené doklady si od Vás vyžádá referentka pro styk s rodnou matrikou, která Vás navštíví po porodu během Vašeho pobytu v porodnici. Na základě těchto dokladů zajistí rodný list a rodné číslo dítěte na matrice Úřadu MČ pro Prahu 2.

Kontakt:

NÁLEŽITOSTI, KTERÉ JE POTŘEBA VYŘÍDIT PO NAROZENÍ DÍTĚTE:

 • Rodný list novorozence:
  • osobně obdrží jeden z rodičů po předložení občanských průkazů obou rodičů u Městského úřadu Praha 2, náměstí Míru 20, 1. patro.
  • Úřední dny: pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-17.30 hodin.

Rodný list vyzvedněte do 30 dnů ode dne narození miminka.

Pokud jste v porodnici neodevzdali všechny potřebné doklady, vezměte si je s sebou (originály, popř. ověřené kopie):

  • dotazník na jméno dítěte
  • oddací list
  • rodné listy
  • zápis o určení otcovství

 

 • Jakmile obdržíte rodný list, zaregistrujte ihned Vaše dítě u zdravotní pojišťovny.

 

 • Pro rodiče dítěte, kteří nejsou občané ČR a nemají v ČR trvalý pobyt – prosíme Vás, oznamte telefonicky nebo e-mailem porodnici číslo pojištěnce Vašeho dítěte u zdravotní pojišťovny.